mateřská škola

Omlouvání nepřítomnosti dítěte a způsob informování o jejich zdravotním stavu

Prosíme rodiče, aby nepřítomnost dítěte neomlouvali e-mailem ani sms.

Způsoby omlouvání dětí a odhlašování stravování specifikuje Školní řád“ a „Informace k ceně a placení stravného v MŠ“.

Výňatek ze Školního řádu – kapitola 3.4 Omlouvání nepřítomnosti dítěte a způsob informování o jejich zdravotním stavu.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.  

Pokud je zákonnému zástupci předem známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole v pondělí do 8.00 hodin, ostatní dny do 7.00 hodin telefonicky, nebo osobně učitelce.

V případě, že dítě onemocní, nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné osobně, nebo telefonicky a to v pondělí do 8.00 hodin ráno, ostatní dny do 7.00 hodin. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů o čemž informují při omluvení učitelku.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kolektiv MŠ

Skip to content Click to listen highlighted text!