Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 – AKTUALIZOVÁNO

Datum konání:  od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021

 • Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle předem stanovených kritérií.
 • Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí.
 • V případě, že při podání žádosti o přijetí dítě zastupuje jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutím soudu).

Místo:  MŠ Mníšek (v případě mimořádných opatření bude k dispozici k předání vyplněných tiskopisů okénko)

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy – ID schránky: se9mfha
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobním podáním v MŠ dne 13. 5. 2021 od 8.00 do 16.00hod (nutná rezervace časů pro individuální schůzky)

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání dodejte řádně vyplněné tiskopisy:

 • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením (pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 • vyplněný zápisový list
 • kopii rodného listu dítěte
 • průkaz totožnosti v případě osobního předání žádosti

Tiskopisy najdete v přílohách níže, nebo si je můžete vyzvednout po předchozí tel. dohodě v MŠ.

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích.

Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku (§ 34 odst. 1 školského zákona), tj. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme ve školce pro budoucí školáčky a jejich rodiče společné setkání zaměřené převážně na seznámení se s prostředím školky a jejich třídními učitelkami.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Vedení školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání na veřejném místě (vývěska u školky, webové stránky MŠ, nástěnky v jednotlivých šatnách MŠ) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo bude rozesláno zákonným zástupcům na uvedený email v žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydá stejnopis rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí

b) poštou obálka s doručenkou

Bližší informace poskytne vedení MŠ–mob. +420 737 373 323, tel. +420 485 146 550, e-mail: skolka@zsmnisek.com

 Na všechny nové dětičky se velice těšíme. 
Skip to content Click to listen highlighted text!