Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Datum konání:  12. 5. 2022

Čas:  13.00 – 16.30 hod.

Místo:  MŠ Mníšek – budova Vendelín

Přineste s sebou:

  • vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením (pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti

Tiskopisy najdete v přílohách níže, nebo si je můžete vyzvednout po předchozí tel. dohodě v MŠ.

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě Kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Mníšku ZDE

Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti od pěti let věku (§ 34 odst. 1 školského zákona), tj. děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.  

Žádáme rodiče, aby řádně a včas splnili tuto zákonem stanovenou povinnost.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 2. 6. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin v ředitelně ZŠ.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Vedení školy vyvěsí nejpozději do 30 dnů od data zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání na veřejném místě (vývěska u školky, webové stránky MŠ, nástěnky v jednotlivých šatnách MŠ) seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti vydá stejnopis rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

  1. a) osobně zákonný zástupce podepíše potvrzení o převzetí rozhodnutí
  2. b) poštou obálka s doručenkou

Bližší informace poskytne vedení MŠ–mob.  tel. +420 485 146 550, e-mail: skolka@zsmnisek.com

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do mateřské školy přijímány i mladší děti dle provozních podmínek mateřské školy.

Na všechny nové dětičky se velice těšíme. 

Skip to content Click to listen highlighted text!